ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

คณะวิศวฯ จับมือ ส.ป.ก. ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์

[ คณะวิศวฯ จับมือ ส.ป.ก. ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ ]

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (documents)(documents) ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรกร ร่วมกับ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมี รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ หัวหน้าสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ และนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมลงนามเป็นพยาน ในพิธีที่จัดขึ้น ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะร่วมมือกับ ส.ป.ก. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อระบบเกษตรกรรมของตนได้ รวมถึงระบบการตรวจรับมาตรฐานสินค้าเกษตร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากร และองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยมีระยะความร่วมมือ 5 ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่