ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล มก.คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง – รับฟังแนะแนวหลักสูตร-เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆคณะวิศวฯ จับมือ ไทยคม ศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศคณะวิศวฯ จัดอบรมด้านทรัพย์สินปัญญา และ Startup

คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กับบริษัท เบญจจินดา  โฮลดิ้ง จำกัด ในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานบริหาร บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด โดยมี รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มก. นายพิรชัย เบญรงคกุล กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด และนายเบญจ เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด เป็นพยาน และผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมในพิธี

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทัล การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การศึกษาดูงาน การรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงาน ตลอดจนการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันลงนามในบันทึกข้อตกลง

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่