ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

คณะวิศวฯ จับมือ ปตท. ร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามร่วมกับนางสุจินดา พลอยมนตรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมี ผศ.ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และนายอิทธิพล วัฒเนสก์ ผู้จัดการฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ร่วมลงนามเป็นพยาน รวมทั้งมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธีที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมสร้างเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคตโดยการสร้างเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งสร้างโอกาสและเตรียมพร้อมการทำงานให้กับบัณฑิตจบใหม่ ประกอบด้วย การรับนิสิตเข้าฝึกงาน การเข้าศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือเป็นเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่