ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

คณะวิศวฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม งานบริการวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะที่มีอายุการทำงานไม่เกิน 5 ปี ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย และเรียนรู้การทำงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายงานวิจัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์จากอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ในการดำเนินงานวิจัยต่อไป โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารนานาชาติ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่