ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

คณะวิศวฯ หารือด้านวิชาการร่วมกับ Tamkang Univ. ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ผู้บริหารและอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ประกอบด้วย ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มก. และ รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ Prof. Hui-Huang Hsu-Vice President for Academic Affairs, Prof. Tzung-Hang Lee-Dean, College of Engineering, Prof. Hsiao-Chung Tsai, Prof. MarkHorng-Yuan Shih และ Prof. Chi-wang Li ณ มหาวิทยาลัย Tamkang สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

การเข้าพบดังกล่าว ผู้บริหารและอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ได้ร่วมหารือด้านวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านภาษาสำหรับนิสิตและนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวัน รวมถึงหารือถึงแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการในหลักสูตรสองปริญญาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา (Double/Dual Master’s Degree in Engineering Program)

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความคืบหน้าการรับนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย Tamkang พร้อมกับการแนะนำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายงานวิจัย  ที่ทั้งสองสถาบันจะได้มีความร่วมมือกันในอนาคต

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่