ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

[พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การออกแบบอุปกรณ์ประคองข้อเท้า (Ankle Foot Orthosis: AFO)

รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ecam Lasalle ประเทศฝรั่งเศส และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การออกแบบอุปกรณ์ประคองข้อเท้า (Ankle Foot Orthosis: AFO) และนำเสนอผลงานการออกแบบอุปกรณ์ AFO ด้วยการพิมพ์ต้นแบบผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing) โดยมีคณาจารย์ทั้งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และโรงเรียนกายอุปกรณ์ ร่วมให้คำแนะนำและซักถามเกี่ยวกับผลงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
การจัดอบรมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ทั้งนิสิต นักศึกษาไทยและต่างชาติ จากต่างสถาบัน ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน โดยใช้ศาสตร์ความรู้ที่มีในแต่ละสาขาร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่