ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

[พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การออกแบบอุปกรณ์ประคองข้อเท้า (Ankle Foot Orthosis: AFO)

รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ecam Lasalle ประเทศฝรั่งเศส และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การออกแบบอุปกรณ์ประคองข้อเท้า (Ankle Foot Orthosis: AFO) และนำเสนอผลงานการออกแบบอุปกรณ์ AFO ด้วยการพิมพ์ต้นแบบผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing) โดยมีคณาจารย์ทั้งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และโรงเรียนกายอุปกรณ์ ร่วมให้คำแนะนำและซักถามเกี่ยวกับผลงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
การจัดอบรมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ทั้งนิสิต นักศึกษาไทยและต่างชาติ จากต่างสถาบัน ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน โดยใช้ศาสตร์ความรู้ที่มีในแต่ละสาขาร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่