ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

นิสิต นักศึกษาคณะวิศวฯ มก.- Keio Univ. – ม.Ecam Lasalle ดูงานโรงงาน จ.ชลบุรี-จ.ระยอง

ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.อภิชาติโรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ Prof.Tatsuo Sawada จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) พร้อมด้วย Assoc.Prof.Dr. Keita Ando และ Asst.Prof.Dr. Linyu Peng จาก Keio University ประเทศญี่ปุ่น นำ คณะนิสิตและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. Keio University ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัย Ecam Lasalle ประเทศฝรั่งเศส รวม 24 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด จ. ชลบุรี และบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง โดยมีทีมผู้บริหารจากทั้ง 2 บริษัท ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชม กระบวนการผลิต การบริหารจัดการภายในโรงงาน .
.
การศึกษาดูงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานและการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ และได้รับประสบการณ์ก่อนเข้าสู่การทำงานในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่