ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ มก. จับมือหน่วยงานชั้นนำด้านระบบราง สทร. – ESTACA และ EGIS ฝรั่งเศส ใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 2566[นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแข่งขัน Innovation Robotic AI&IoT Contest 2023 (iRAIC)]สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดพิธีปิดโครงการ KAMP Engineering รุ่นที่ 3อาจารย์คณะร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศคณะวิศวฯ จับมือ ปตท. ร่วมมือทางวิชาการคณะวิศวฯ จัดประกวดโครงการ PQI ประเภทที่ 2 Output/Outcome Oriented Focusคณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษานิสิต จากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยคณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop ครั้งที่ 2นิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า โครงการ IUP คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน YouThful Issue Competition

คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม MOU ม.เกษตรศาสตร์ -การเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยรศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติและการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใต้กิจกรรมวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การเคหะแห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านที่อยู่อาศัย ร่วมกับนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในพิธีลงนามที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการเคหะแห่งชาติ จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา    องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ตลอดจนนถ่ายทอดข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่น งานวิจัย นวัตกรรมด้านวิศวกรรม การพัฒนาชุมชนและเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย รวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการและการพัฒนาบุคลากรด้านที่อยู่อาศัย

ในงานเดียวกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมออกบูธแนะนำหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

นอกจากนี้ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 ได้นำเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรม โดยการออกแบบบ้านในรูปแบบสามมิติ (โมเดลสามมิติ) ในคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงภาพเสมือนจริง (แว่น VR) เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนจริง ในการเดินชมภายในบริเวณบ้านที่ได้เสมือนจริงผ่านคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเข้าชมบ้านในสถานที่จริงได้ ลดระยะเวลาการเดินทาง และเพิ่มความสะดวกในการเข้าชมบ้าน

 

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่