ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดี พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 74 คน นำโดย ผศ.ดร.สรวิศ วีรวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร โดยมี รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำเสนอความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุม ชั้น 19 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศิริราช ได้ศึกษาดูงานนวัตกรรมและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมวัสดุ

การศึกษาดูงานครั้งนี้ สืบเนื่องจากข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการ งานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินงานวิจัย พัฒนา ออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่