ENG KU NEWS

วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Studentนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้า 3 รางวัล โครงการ I-New Gen Award 2024 ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567บาร์วิศวะ Reborn ร้านอาหารของคณะวิศวฯ ในงานเกษตรแฟร์ ได้รับรางวัล KU SDGs Smart Entrepreneur ระดับดีเยี่ยม !!!!! ประเภทส่งเสริมเป้าหมาย SDGsคณะวิศวฯ – อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน

คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดี พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 74 คน นำโดย ผศ.ดร.สรวิศ วีรวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร โดยมี รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำเสนอความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุม ชั้น 19 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศิริราช ได้ศึกษาดูงานนวัตกรรมและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมวัสดุ

การศึกษาดูงานครั้งนี้ สืบเนื่องจากข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการ งานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินงานวิจัย พัฒนา ออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่