ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยคณะวิศวฯ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุคณะวิศวฯ หารือความร่วมมือ Taiwan Techคณะวิศวฯ หารือด้านวิชาการร่วมกับ Tamkang Univ. ไต้หวัน[พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การออกแบบอุปกรณ์ประคองข้อเท้า (Ankle Foot Orthosis: AFO)[นิสิต IUP คณะวิศวฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Amity Hackathon 2023: ChatGPT and Beyond]อาจารย์คณะวิศวฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์นิสิต นักศึกษาคณะวิศวฯ มก.- Keio Univ. – ม.Ecam Lasalle ดูงานโรงงาน จ.ชลบุรี-จ.ระยอง[นิสิต ป.โท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล ในงาน TIchE2023]

คณะวิศวฯ – กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติธรรมชาติในภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

[ คณะวิศวฯ – กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติธรรมชาติในภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ]
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดี ลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในพิธีที่จัดขึ้น ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นพยานในพิธี นอกจากนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายฐิติกร จรรยาธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธี
▶️▶️ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมงานดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนภารกิจการดัดแปรสภาพ เพื่อการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติธรรมชาติในภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมุ่งหวังการพัฒนาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกัน อันเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนและนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป ในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่