ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

คณะวิศวฯ – กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติธรรมชาติในภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

[ คณะวิศวฯ – กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติธรรมชาติในภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ]
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดี ลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในพิธีที่จัดขึ้น ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นพยานในพิธี นอกจากนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายฐิติกร จรรยาธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธี
▶️▶️ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมงานดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนภารกิจการดัดแปรสภาพ เพื่อการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติธรรมชาติในภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมุ่งหวังการพัฒนาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกัน อันเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนและนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป ในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่