ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

อาจารย์คณะ ร่วมถ่ายทำรายการ แนะนำหลักสูตรนานาชาติ

▶️ เมื่อวันที่ 16 และ 19 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Ms. Feng Hui และ Ms. Feng Yuting จากเพจ Doctoral Sister Education Base ในการเข้าเยี่ยมชมคณะและถ่ายทำบรรยากาศการเรียนการสอน พร้อมการสัมภาษณ์คณาจารย์เกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
▶️ การถ่ายทำดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเพจ Doctoral Sister Education Base ร่วมกับศูนย์ประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อในประเทศไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีนที่สนใจผ่านช่องทาง Social Media ของจีน คือ Weibo, wechat channel และ Tiktok โดยมีอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลประกอบการถ่ายทำ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่