ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

อาจารย์-นิสิตวิศวฯ ได้รับทุนทุนวิจัยจาก Research University Network (RUN)

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรีและนายธนวรรธน์ ริมพงษ์พิศาล ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับทุนวิจัยจาก Research University Network (RUN) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากงานวิจัยหัวข้อ “Novel Luminescent PLA/MgAl2O4:Sm3+ Composite Filaments for 3D Printing Application” 

.

นอกจากนี้งานวิจัยเรื่องนี้ยังได้ถูกนำไปจดอนุสิทธิบัตรร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผลงานวิจัยนี้ยังได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Materials Letters (IF 3.019 Q1) ซึ่งได้ถูกนำไป review เขียนเป็นบทความใน websites ด้าน 3D printing ชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น

3dprintingzoom.com และ 3dprinting.com

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่