ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับประกาศเกียรติคุณ คุณูปการ 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก        

วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับประกาศเกียรติคุณ

                                                        คุณูปการ 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก                                                           

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้ารับเกียรติคุณบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบคุณงามความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคม คุณูปการ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก จาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานในการมอบ ในงาน 100 ปี  ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก จัดโดยมูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่