ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

นิสิตระดับปริญญาเอกภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น

[ นิสิต ป.เอก วศ.วัสดุ รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น]
นายศิลา แย้มพุชชงค์ นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ: Physical Scienceในการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ จากผลงาน The Structural Investigation and Optical Properties of Cobalt Aluminate Pigments Derived from Thermal Decomposition of Mixed-Metal Nitrate Co-Crystals ในงาน ประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2565 (The 10th annual SLRI user meeting 2022: AUM2022) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ผลงานดังกล่าวมี ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่