ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

ห้องตรวจผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางอากาศและโรคอุบัติใหม่ ที่ออกแบบและจัดสร้างตามข้อกำหนด ASHRAE 170-2021 ส่งมอบ กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้งานแล้ว

  
 
😃ความสุขใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย ที่รวมพลังกัน ทั้งนักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ ภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ช่วยทีมแพทย์พยาบาลจากการแพร่กระจายของเชื้อ ผ่านผลงานวิจัย ออกแบบและ สร้างห้องตรวจผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางอากาศและโรคอุบัติใหม่ ณ กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ได้สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย
⛑️ห้องตรวจผู้ป่วยฯ นี้ ออกแบบตามข้อกำหนดล่าสุดของ ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) 170-2021 ตามที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) กระทรวงสาธารณสุข ประเทศสหรัฐอเมริกา และโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานในประเทศไทยเลือกใช้ และเป็นห้องตรวจผู้ป่วยฯ แห่งแรกที่ใช้ในกองกุมารเวชกรรม สำหรับเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 18 ปี🧑‍🤝‍🧑
⛑️จุดเด่นของห้องตรวจผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางอากาศและโรคอุบัติใหม่
– ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้นำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมมาใช้ประยุกต์ในการออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศทางการแพทย์ และหลักพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD) ตามข้อกำหนดล่าสุดของ ASHRAE 170-2021 ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และอัตราหมุนเวียนของอากาศ รวมถึงการนำอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) 100% มาใช้ในห้องตรวจผู้ป่วยฯ
-ห้องตรวจผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางอากาศและโรคอุบัติใหม่นี้ ผ่านการตรวจสอบ และการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Testing) การใช้งานของห้องฯ ตามมาตรฐานห้องสะอาดและสภาวะแวดล้อมที่มีการควบคุม (ISO14644: Cleanrooms and Associated Controlled Environments) จึงสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วย รวมถึงการลดโอกาสการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ติดเชื้อไปยังผู้เกี่ยวข้อง
-คณะผู้ร่วมดำเนินโครงการ (บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด) เป็นองค์กรชั้นนำในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างห้องสะอาดในโรงพยาบาลและอุตสาหกรรมการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (ISO13485 : Quality Management System for Medical Devices) และระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001: Quality Management System) และผู้บริหารองค์กรนี้ยังได้รับใบรับรองการออกแบบห้องทางการแพทย์ (ASHRAE-Certified, Healthcare Facility Design Professional) เป็นคนแรกของประเทศไทย
– ห้องตรวจผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางอากาศและโรคอุบัติใหม่ ประกอบด้วย ห้องพักคอย (Ante-Room) และห้องตรวจผู้ป่วย (Examination Room) ที่มีการควบคุมความดันภายในห้องเป็น -5 และ -10 Pa ตามลำดับ ซึ่งออกแบบให้ช่องจ่ายลมนำอากาศบริสุทธิ์ 100% มาใช้และมีทิศทางการไหลผ่านบริเวณปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ไปยังเตียงผู้ป่วย และไหลออกผ่านช่องระบายลมออกสู่ภายนอก โดยมีการติดตั้งแผ่นกรองอากาศ (High Efficiency Particulate Air Filter, HEPA) ที่สามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ได้ถึง 99.97% ตาม US Standard MIL-STD-282
⛑️ผนึกกำลัง 3 ภาคส่วน ร่วมทีมงานวิจัย
บุคลากรจาก 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมแพทย์จากหน่วยโรคติดเชื้อเด็ก รพ.พระมงกุฏเกล้า และทีมวิศวกรจากบริษัทวินด์ชิลล์ บริษัทชั้นนำที่ออกแบบและติดตั้งห้องปลอดเชื้อ ได้ร่วมกันวิจัย ออกแบบ สร้างห้องตรวจ แห่งนี้ขึ้น ด้วยความมุ่งหวัง ที่จะให้เป็นห้องต้นแบบ ป้องกันโรคติดเชื้อทางอากาศ และโรคอุบัติใหม่ รวมถึงมุ่งหวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ PMK-KUENG ที่ดำเนินการตามหลักวิศวกรรมปรับอากาศทางการแพทย์ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในการดำเนินการโครงการ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณภายใต้โครงการวิศวฯ ร่วมต้านภัย COVID-19 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. รวม 7 แสนบาท และบริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด 1.4 ล้านบาท รวมงบดำเนินการ 2.1 ล้านบาท
⛑️การใช้ประโยชน์จริงของ รพ.
“กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า ได้เปิดใช้ห้องตรวจฯ นี้ มาแล้วตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กที่มีความเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ เฉลี่ยวันละ 5-10 ราย ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 และสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรทางการแพทย์” พ.อ.ผศ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อเด็ก รพ.พระมงกุฎเกล้า กล่าว
⛑️แหล่งเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงของนิสิตวิศวฯ มก.
การวิจัยพัฒนาห้องตรวจดังกล่าวมีนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมดำเนินการงานวิจัยและพัฒนาในส่วนของการออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ การระบายอากาศ ของห้องตรวจฯ ที่ควบคุมอุณหภูมิความชื้น ความดัน และอัตราการหมุนเวียนอากาศ รวมถึงการใช้หลักพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD)​ ในการช่วยในการออกแบบระบบฯ และการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ
⛑️ ห้องตรวจผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางอากาศและโรคอุบัติใหม่นับเป็นความร่วมมือที่ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยแท้จริง โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และบริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด และหน่วยงานได้เตรียมประสานความร่วมมือกับ รพ.พระมงกุฎเกล้า ในการบำรุงรักษา ห้องตรวจฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง รวมถีงความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาด้านการแพทย์ และวิศวกรรม
ศาสตร์ ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
🙏🙏 ขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
📍รพ.พระมงกุฎเกล้า
พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการ รพ.
พ.อ. เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร ผอ.กกว.รพ.รร.6
พ.อ.ผศ. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อเด็ก
และคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อทางอากาศและโรคอุบัติใหม่จากกองกุมารเวชกรรม
📍ที่ปรึกษาโครงการ
พลเอก มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก
📍บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด
คุณเผชิญ แสงบุษราคัม
คุณวรเสน ลีวัฒนกิจ
กรรมการผู้จัดการ
📍สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.
📍ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มก.
ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชา
รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ผู้ร่วมโครงการ
📍คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี
ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่