ENG KU NEWS

วันพฤหัสที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

นิสิตและอาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award ในการประชุมระดับชาติ The 5th National KUSRC Annual Conference on The Digital Era

นิสิตและอาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award

ในการประชุมระดับชาติ The 5th National KUSRC Annual Conference on The Digital Era

  

                 นายชัยพร แก้วโต นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award ในสาขาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) สำหรับงานขุดใต้ดินระดับลึก (Developing Augmented Reality (AR) for Deep Excavation)  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 (The 5th National KUSRC Annual Conference on The Digital Era) จัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยนายชัยพร ได้เข้ารับรางวัลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน สุปัตติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่