ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยคณะวิศวฯ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุคณะวิศวฯ หารือความร่วมมือ Taiwan Techคณะวิศวฯ หารือด้านวิชาการร่วมกับ Tamkang Univ. ไต้หวัน[พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การออกแบบอุปกรณ์ประคองข้อเท้า (Ankle Foot Orthosis: AFO)[นิสิต IUP คณะวิศวฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Amity Hackathon 2023: ChatGPT and Beyond]อาจารย์คณะวิศวฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์นิสิต นักศึกษาคณะวิศวฯ มก.- Keio Univ. – ม.Ecam Lasalle ดูงานโรงงาน จ.ชลบุรี-จ.ระยอง[นิสิต ป.โท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล ในงาน TIchE2023]

นิสิตและอาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award ในการประชุมระดับชาติ The 5th National KUSRC Annual Conference on The Digital Era

นิสิตและอาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award

ในการประชุมระดับชาติ The 5th National KUSRC Annual Conference on The Digital Era

  

                 นายชัยพร แก้วโต นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award ในสาขาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) สำหรับงานขุดใต้ดินระดับลึก (Developing Augmented Reality (AR) for Deep Excavation)  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 (The 5th National KUSRC Annual Conference on The Digital Era) จัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยนายชัยพร ได้เข้ารับรางวัลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน สุปัตติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่