ENG KU NEWS

วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Studentนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้า 3 รางวัล โครงการ I-New Gen Award 2024 ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567บาร์วิศวะ Reborn ร้านอาหารของคณะวิศวฯ ในงานเกษตรแฟร์ ได้รับรางวัล KU SDGs Smart Entrepreneur ระดับดีเยี่ยม !!!!! ประเภทส่งเสริมเป้าหมาย SDGsคณะวิศวฯ – อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน

นิสิตและอาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award ในการประชุมระดับชาติ The 5th National KUSRC Annual Conference on The Digital Era

นิสิตและอาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award

ในการประชุมระดับชาติ The 5th National KUSRC Annual Conference on The Digital Era

  

                 นายชัยพร แก้วโต นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award ในสาขาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) สำหรับงานขุดใต้ดินระดับลึก (Developing Augmented Reality (AR) for Deep Excavation)  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 (The 5th National KUSRC Annual Conference on The Digital Era) จัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยนายชัยพร ได้เข้ารับรางวัลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน สุปัตติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่