ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

นิสิตวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชย MatSciKU Awards ประจำปี 2565

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาการวัสดุ MatSciKU Awards ประจำปี 2565 ประเภทผลงานการออกแบบโครงงานเชิงความคิดด้านวิทยาการวัสดุ ในหัวข้อ “วัสดุเพื่อการสร้างสังคมสีเขียว Materials for Green Society” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยนิสิตได้เข้ารับรางวัลจากคุณพิชัย วราฤทธิชัย ที่ปรึกษาสมาคมไทยคอมโพสิท ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มก.
ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ วัสดุปิดบาดแผลจากไฮโดรเจลกัญชง (Eco friendly wound healing material from hemp hurd hydrogel)
.
นิสิตผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วยนิสิตชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายณัฐภูมิ ดาวไธสง นางสาวจิดาภา เลื่อมสำราญ และนางสาวอมรรัตน์ โรจน์ทินกร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เล็กพิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่