ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

คณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ลงนามร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้วิจัยโครงการคัดกรองเบาหวานจอตา และคุณก้องเกียรติ ทีฆมงคล Managing Director บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมในพิธี

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมและการแพทย์ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ทั้งในระดับชาติและระดับสากล รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือการวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาของทั้งสองหน่วยงาน ตลอดจนการร่วมดำเนินกิจกรรมอื่น เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลง

หลังจากพิธีลงนามแล้วเสร็จ คณะวิศวฯ มก. ได้ส่งมอบเครื่องออกกำลังกายสายพาน พร้อมอุปกรณ์พยุงตัวด้วยแรงลมให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และตู้ความดันบวก-ลบ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลงานเครื่องออกกำลังกายสายพาน เป็นผลงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพัฒนาร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในปี พ.ศ. 2562 และตู้ความดันบวก-ลบ เป็นผลงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยคลินิก โรงพยาบาลศิริราช และบริษัทแคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด ในปี พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ คณะวิศวฯ มก. ยังได้เข้าเยี่ยมชมการใช้งานผลงานวิจัยการตรวจคัดกรองเบาหวานจอตาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์  ณ ศูนย์เบาหวาน และตู้ความดันบวก-ลบ ณ หน่วยตรวจโรคเด็ก ภายในโรงพยาบาลศิริราช

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่