ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

คณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ลงนามร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้วิจัยโครงการคัดกรองเบาหวานจอตา และคุณก้องเกียรติ ทีฆมงคล Managing Director บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมในพิธี

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมและการแพทย์ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ทั้งในระดับชาติและระดับสากล รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือการวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาของทั้งสองหน่วยงาน ตลอดจนการร่วมดำเนินกิจกรรมอื่น เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลง

หลังจากพิธีลงนามแล้วเสร็จ คณะวิศวฯ มก. ได้ส่งมอบเครื่องออกกำลังกายสายพาน พร้อมอุปกรณ์พยุงตัวด้วยแรงลมให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และตู้ความดันบวก-ลบ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลงานเครื่องออกกำลังกายสายพาน เป็นผลงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพัฒนาร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในปี พ.ศ. 2562 และตู้ความดันบวก-ลบ เป็นผลงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยคลินิก โรงพยาบาลศิริราช และบริษัทแคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด ในปี พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ คณะวิศวฯ มก. ยังได้เข้าเยี่ยมชมการใช้งานผลงานวิจัยการตรวจคัดกรองเบาหวานจอตาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์  ณ ศูนย์เบาหวาน และตู้ความดันบวก-ลบ ณ หน่วยตรวจโรคเด็ก ภายในโรงพยาบาลศิริราช

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่