ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่คณะวิศวฯ จัดอบรม Service Blueprint and Lean Management

คณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ลงนามร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้วิจัยโครงการคัดกรองเบาหวานจอตา และคุณก้องเกียรติ ทีฆมงคล Managing Director บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมในพิธี

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมและการแพทย์ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ทั้งในระดับชาติและระดับสากล รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือการวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาของทั้งสองหน่วยงาน ตลอดจนการร่วมดำเนินกิจกรรมอื่น เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลง

หลังจากพิธีลงนามแล้วเสร็จ คณะวิศวฯ มก. ได้ส่งมอบเครื่องออกกำลังกายสายพาน พร้อมอุปกรณ์พยุงตัวด้วยแรงลมให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และตู้ความดันบวก-ลบ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลงานเครื่องออกกำลังกายสายพาน เป็นผลงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพัฒนาร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในปี พ.ศ. 2562 และตู้ความดันบวก-ลบ เป็นผลงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยคลินิก โรงพยาบาลศิริราช และบริษัทแคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด ในปี พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ คณะวิศวฯ มก. ยังได้เข้าเยี่ยมชมการใช้งานผลงานวิจัยการตรวจคัดกรองเบาหวานจอตาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์  ณ ศูนย์เบาหวาน และตู้ความดันบวก-ลบ ณ หน่วยตรวจโรคเด็ก ภายในโรงพยาบาลศิริราช

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่