ENG KU NEWS

วันพุธที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

คณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ลงนามร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้วิจัยโครงการคัดกรองเบาหวานจอตา และคุณก้องเกียรติ ทีฆมงคล Managing Director บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมในพิธี

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมและการแพทย์ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ทั้งในระดับชาติและระดับสากล รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือการวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาของทั้งสองหน่วยงาน ตลอดจนการร่วมดำเนินกิจกรรมอื่น เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลง

หลังจากพิธีลงนามแล้วเสร็จ คณะวิศวฯ มก. ได้ส่งมอบเครื่องออกกำลังกายสายพาน พร้อมอุปกรณ์พยุงตัวด้วยแรงลมให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และตู้ความดันบวก-ลบ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลงานเครื่องออกกำลังกายสายพาน เป็นผลงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพัฒนาร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในปี พ.ศ. 2562 และตู้ความดันบวก-ลบ เป็นผลงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยคลินิก โรงพยาบาลศิริราช และบริษัทแคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด ในปี พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ คณะวิศวฯ มก. ยังได้เข้าเยี่ยมชมการใช้งานผลงานวิจัยการตรวจคัดกรองเบาหวานจอตาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์  ณ ศูนย์เบาหวาน และตู้ความดันบวก-ลบ ณ หน่วยตรวจโรคเด็ก ภายในโรงพยาบาลศิริราช

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่