ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

นิสิตวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัลดีเลิศ “องค์กร 4G หรือ 4 generation แห่งความสุข”

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัลดีเลิศ จากการประกวดแข่งขันแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์กร 4G  แห่งความสุข เข้าใจ เตรียมพร้อม และทลายช่องว่าง จัดขึ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “องค์กร 4G  หรือ 4 Generation แห่งความสุข” โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับทุนสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 18–19 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ

การแข่งขันดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คนกลุ่ม Gen Z ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ได้นำเสนอแนวคิดการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยมีทีมนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเข้าแข่งขัน  และมี ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลรางวัล

ในการแข่งขัน ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้นำเสนอการสร้างองค์กรจำลองที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าภายใต้ชื่อ Whole wearer ซึ่งมีแนวคิดในให้พนักงานในองค์กรเป็นบุคคลในทุกช่วงวัย (4G คือ Baby Boomers Generation X Y และ Z) ได้ทำงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็น และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของงาน โดยได้คิดกิจกรรมขึ้นทั้งหมด 3 กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรแห่งความสุข คือ

  1. กิจกรรม ฃ.ฃวด ช่วยสังคม (Re-bottles double profit) เป็นกิจกรรมที่รับซื้อขวดพลาสติกจากชุมชนข้างเคียง เพื่อนำมาผลิตเส้นใยสังเคราะห์ อีกทั้งยังเป็นการลดขยะสิ่งแวดล้อม
  2. กิจกรรมขายผ้าเอาหน้า (กาก) รอด (Sell Fifth Give Mask) เป็นกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวัสดุมาออกแบบเป็นนวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลที่ขาดแคลน โดยได้มาจากเศษผ้าในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังเป็นการลดของเสียจากกระบวนการผลิต
  3. กิจกรรมออกแบบ แต่ไม่แอบบอก (Your design your style) เป็นกิจกรรมที่จัดให้บุคลากรทั้ง 4 ช่วงวัยได้ทำงานร่วมกัน โดยแข่งขันกันกับทีมอื่นๆ หากทีมใดชนะ จะได้เงินรางวัล และจะนำดีไซน์ของทีมนั้นๆไปผลิตเป็นสินค้าต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลากรให้ทุกแผนกมีความรู้ทางด้านการออกแบบอีกด้วย

ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความสุขทั้ง 8 ด้าน (8 happy) ประกอบไปด้วย Happy body, Happy money, Happy brain, Happy society, Happy soul, Happy family, Happy relax, และ Happy heart

ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย นางสาวภัทราพร กระจายศรีนายรฌากร ปุรณะศิริ นางสาวธัญกัลย์ เลิศสัฒนนนท์ และนางสาวชนิสรา แสงสุข โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่