ENG KU NEWS

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

อาจารย์/ บุคลากรสายสนับสนุน รับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก มก.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เป็นผู้มอบรางวัล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. ดังนี้
📌📌 อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564
☑ กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี จำนวน 3 คน ได้แก่
1. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) ดีเด่นด้านการเรียนการสอน
2. รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์
3. รศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) ดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
☑ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน ได้แก่
1. ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) ดีเด่นด้านบริการวิชาการ สายวิทยาศาสตร์
2. รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี (ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ) ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์+
📌📌  โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15
☑ ประเภทที่ 3 หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
☑ รางวัลอันดับที่ 3 การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ได้แก่ ผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบความเป็นจริงเสมือน เจ้าของผลงานประกอบด้วย กับ นายอนิวัฒน์ พุดโมต นางสาวจันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤกษ์ และนางสาวสหพร แบบประดับ สำนักงานเลขานุการ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่