ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

PQI 64 : Workshop & Coaching & Training ครั้งที่ 10 ประจําปี 2564

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล เป็นประธานเปิดโครงการ PQI 64 : Workshop & Coaching & Training ครั้งที่ 10 ประจําปี 2564 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (Productivity Quality Improvement: PQI) ครั้งนี้เป็นกิจกรรมเก็บตัวและรายงานความก้าวหน้าโครงการ รวมทั้งเรียนรู้การพัฒนาปรับปรุงงาน พบอาจารย์ที่ปรึกษาทีมและรับฟังความคิดเห็นจากทีมโค้ช พร้อมทั้งนำเสนอโครงการ โดยมีบุคลากรสังกัดภาควิชา/หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ทีม ประกอบด้วย
ทีม Service mind : โครงการพัฒนาสารสนเทศทุนการศึกษานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทีม KU.Che : โครงการการจัดการขยะพลาสติกภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ทีม SHUTTER : โครงการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บและเผยแพร่ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
ทีม Irrigation For Rest : โครงการปรับปรุงกระบวนงานการเข้าพักบ้านพักรับรอง Water man Home
ทีม Drive ENG V.2 : โครงการการจองขอใช้บริการรถยนต์คณะแบบเบ็ดเสร็จ

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมและผู้บริหารโครงการ PQI ประจำปี 2564 เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมแมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระยอง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่