ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล มก.คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง – รับฟังแนะแนวหลักสูตร-เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆคณะวิศวฯ จับมือ ไทยคม ศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศคณะวิศวฯ จัดอบรมด้านทรัพย์สินปัญญา และ Startupนิสิตและอาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2023คณะวิศวฯ จัดการแข่งขัน Thailand COBOT Challenge 2023 ส่งเสริมเด็กประถมศึกษาคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม

วิศวฯ วัสดุ จัดกิจกรรม KU-SIT Global Project Based Learning Program 2019

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดโครงการ KU-SIT Global Project Based Learning Program 2019 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 9 ส.ค. 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. โดยมีนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และ Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ร่วมในโครงการ
.
โครงการ KU-SIT Global Project Based Learning Program 2019 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานระดับสากล (Global Project Based Learning) ระหว่างนิสิต จากทั้ง 2 สถาบันดังกล่าว ร่วมนำเสนอโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางวัสดุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ ทักษะในการสื่อสาร การทำงานวิจัย การทำงานเป็นทีม การนำเสนอผลงาน รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตนเอง และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานในอนาคต

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่