ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ดูงานนวัตกรรมการทาง และระบบราง ฝรั่งเศส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ เดินทางไปศึกษาดูงานวิจัย และนวัตกรรม การทางและระบบราง ร่วมกับสมาชิกสภาคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมั ยที่ 40 อันประกอบด้ วย สมาชิกจากมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับฯ มหาวิทยาลัยเอกชน และภาคเอกชน ที่มีข้อตกลงในความ ร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรม การทางและระบบราง ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2561 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ Colas Campus Scientifique et Technique ซึ่งเป็นศูนย์วิจัย ทางถนนของภาคเอกชนระดับโลก รวมถึงการดูงานระบบ ขนส่งทางรางสาธารณะ ณ บริษัท NTL ผู้ผลิตรถราง ล้อยาง เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่