ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

ดูงานนวัตกรรมการทาง และระบบราง ฝรั่งเศส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ เดินทางไปศึกษาดูงานวิจัย และนวัตกรรม การทางและระบบราง ร่วมกับสมาชิกสภาคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมั ยที่ 40 อันประกอบด้ วย สมาชิกจากมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับฯ มหาวิทยาลัยเอกชน และภาคเอกชน ที่มีข้อตกลงในความ ร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรม การทางและระบบราง ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2561 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ Colas Campus Scientifique et Technique ซึ่งเป็นศูนย์วิจัย ทางถนนของภาคเอกชนระดับโลก รวมถึงการดูงานระบบ ขนส่งทางรางสาธารณะ ณ บริษัท NTL ผู้ผลิตรถราง ล้อยาง เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่