ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่คณะวิศวฯ จัดอบรม Service Blueprint and Lean Management

อาจารย์วิศวฯรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม

อ.ดร.อภิรัตน์ เลาว์บุตรี   อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท   (แปดหมื่นบาทถ้วน)      จากฯพณฯ ร.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์       รองนายกรัฐมนตรี          ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2547    ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548  ที่ผ่านมา   จากผลงานวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  เรื่อง การออกแบบและการพัฒนาเบนซอกซาซีนที่มีโครงสร้างหลักของฟีนอลที่แทนที่ด้วยหมู่เดี่ยว: การควบคุมโครงสร้างในระดับโมเลกุลและความเป็นเอกภาพทางเคมีซุปปราโมเลกุล

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้ศึกษาพื้นฐานและลักษณะการเกิดปฏิกิริยาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาวัสดุเบนซอกซาซีนที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่