ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

อาจารย์วิศวฯ เคมี รับรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award

อาจารย์วิศวฯ เคมี รับรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีคว้า 2 รางวัล ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS ประกอบด้วย

  • รางวัล 2015 TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Award ในสาขา Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแคลเซียมออกไซด์สำหรับดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิสูงและการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีมูลค่าสูง” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over Cu-ZnO-ZrO2/SO42.-ZrO2 hybrid catalysis: Effects of sulfur-to-zirconia ratios” จากรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่