ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวฯ – สำนักหอสมุด คิดต้นแบบจักรยาน เพื่อสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวฯ – สำนักหอสมุด คิดต้นแบบจักรยาน เพื่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และนายปรัชฐา จันทร์ศักดิ์ อาจารย์และนักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดค้นและพัฒนาจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมคันแรก โดยสำนักหอสมุด มก. ได้จัดให้มีพิธีรับมอบจักรยานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุดสีเขียว” โดยมี ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกองทุนการศึกษายั่งยืนมูลนิธิสวิตา เป็นประธานเปิดงานและผู้สนับสนุนการพัฒนาจักรยานคันดังกล่าว พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มก. และผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมในพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตน์ วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.

จักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นจักรยานที่ดัดแปลงจากจักรยานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 สามารถใช้งานได้ในสองลักษณะ คือ ใช้ในการบำบัดน้ำเสียในคูคลอง และใช้งานการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่