ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล มก.คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง – รับฟังแนะแนวหลักสูตร-เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆคณะวิศวฯ จับมือ ไทยคม ศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศคณะวิศวฯ จัดอบรมด้านทรัพย์สินปัญญา และ Startupนิสิตและอาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2023คณะวิศวฯ จัดการแข่งขัน Thailand COBOT Challenge 2023 ส่งเสริมเด็กประถมศึกษาคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม

อาจารย์-คณะวิศวฯ รับรางวัล ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มก.

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เข้ารับรางวัลหน่วยงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุดเป็นอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555 โดยมีอาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 38 คน จากจำนวนผลงานรวมทั้งหมด 73 ผลงาน มีปริมาณผลงาน (Pi) = 75.35 และรางวัลหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 3 มีจำนวนปริมาณผลงาน (Pi) รวมต่อจำนวนอาจารย์/นักวิจัย (75.35/310) = 0.243 จากรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ยังได้เข้ารับรางวัล “นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติประจำปี 2555” จากผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI   จำนวน 5 ผลงาน โดยเข้ารับรางวัลจากรองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ไชยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อีกหนึ่งรางวัลด้วย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่