ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ รับบริจาคโลหิตร่วมแสดงความยินดี สถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ครบรอบ 38 ปีคณะวิศวฯ – กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติธรรมชาติในภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคณะวิศวฯ มก. – คณะแพทย์ มก. – คณะแพทย์ มศว. – มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันการเลื่อนหลุดสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำKU Computer Engineering JOB FAIRอาจารย์คณะ ร่วมถ่ายทำรายการ แนะนำหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานขอบคุณบุคลากรคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่าง ๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ครบรอบ 68 ปี

อาจารย์-คณะวิศวฯ รับรางวัล ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มก.

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เข้ารับรางวัลหน่วยงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุดเป็นอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555 โดยมีอาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 38 คน จากจำนวนผลงานรวมทั้งหมด 73 ผลงาน มีปริมาณผลงาน (Pi) = 75.35 และรางวัลหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 3 มีจำนวนปริมาณผลงาน (Pi) รวมต่อจำนวนอาจารย์/นักวิจัย (75.35/310) = 0.243 จากรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ยังได้เข้ารับรางวัล “นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติประจำปี 2555” จากผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI   จำนวน 5 ผลงาน โดยเข้ารับรางวัลจากรองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ไชยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อีกหนึ่งรางวัลด้วย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่