ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

สัมมนา พลังงานชุมชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการสัมมนาเรื่อง “เพิ่มรายได้ ด้วยพลังงานชุมชน”  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศทางด้านพลังงานทดแทนแก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ผู้แทนด้านพลังงานของภาครัฐและเอกชนร่วมกัน

ภายในการสัมมนา มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางพลังงานชุมชนพอเพียงสู่อนาคตชุมชนไทย” โดยมีนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.  และเวทีเสวนาในหัวข้อ “ศักยภาพพลังงานชุมชน ลดต้นทุนเพิ่มพูนรายได้” โดยผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  และการเสวนาในหัวข้อ “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้กับชุมชนพลังงานพอเพียง” และผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน นักวิจัยและผู้แทนชุมชน ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ดำเนินรายการโดย  ดร.สุจิณณา  กรรณสูต  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  มก.   และรองศาสตราจารย์เกียรติไกร อายุวัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน

นอกจากการสัมมนาด้านพลังงานชุมชนแล้ว ผู้ร่วมงานยังได้พบกับนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลงานวิจัยด้านพลังงานต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทนที่เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจากศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่