ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ANG KAEW Games 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี้

กีฬาแบดมินตัน

อ.ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

น.ส.นลัทพร วิรัตน์กุล สำนักงานเลขานุการ (1 เหรียญทองแดง)

รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กีฬาจักรยาน
ผศ.ดร.จิรเมธ ช้างคล่อม ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 

กีฬากอล์ฟ
ผศ.ดร.คธายุทธ ก๋ามะโน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1 เหรียญทอง)
รศ.ดร.ชัชพล ชังชู ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 เหรียญทอง 3 เหรัยญเงิน 2 เหรียญทองแดง)
ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กีฬาบาสเกตบอล
รศ.ดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายธีรชัย แสงกนึก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

กีฬาว่ายน้ำ
ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1 เหรียญเงิน)
รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1 เหรียญเงิน)
ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1 เหรียญเงิน)
ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (3 เหรียญทอง)
ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง)
ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 เหรียญทอง)
ผศ.ดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ( 1 เหรียญทอง)
อ.ดร.อัญชนา วงษ์โต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1 เหรียญเงิน)
รศ.ดร.ปวีณา ประไพนัยนา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (2 เหรียญทองแดง)

กีฬากรีฑา
รศ.ดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1 เหรียญทองแดง)
นายสุธีร์ คตดี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
น.ส.ชญานันท์ กาลปลูก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (1 เหรียญทองแดง)

กีฬาเทนนิส
นายธีรพงษ์ ลิ้มรักษา สำนักงานเลขานุการ (2 เหรียญทอง)


กีฬาเทเบิลเทนนิส
รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นายภพธร ดำริสุ ภาควิชาวิศวกรรมทรพยากรน้ำ

 

(ภาพประกอบจาก Facebook

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่