ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ดร.ศุภมาศ คำโตนด รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.พงศ์ภัค บานชื่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม อ.สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร ในการเข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการอาคารสถานที่ โดยในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี ผศ.ดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมแลกเปลี่ยนองค์วามรู้ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู และการเยี่ยมชมด้านอาคารสถานที่ ณ อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (อาคาร 11)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่