ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

คณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจ

คณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจ และบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1    เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ

ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แถลงข่าวการเปิดโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตจากทั้งสองคณะร่วมงานแถลงข่าว

ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่เป็นสาขาที่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความต้องการที่เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น คณะวิศวฯ จึงได้ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา 4+1 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะวิศวฯ ใช้เวลาเรียนตามกำหนด คือ 5 ปี ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนปกติ คือ 6 ปี       โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่ายกเว้น ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ ค่าธรรมเนียมการสมัครแรกเข้าและค่าบัตรประจำตัวผู้เข้าศึกษาในโครงการจากคณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างเข้าร่วมโครงการเมื่อมีสถานะเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเรียนระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 ปี ควบการเรียนระดับปริญญาโทในชั้นปีที่ 4 และเรียนระดับปริญญาโทที่คณะบริหารธุรกิจอีก 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”

รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า “ปัจจุบันนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความสนใจเรียนต่อในสาขาวิชาบริหารธุรกิจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับบริหารธุรกิจ และก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานในฐานะวิศวกรนักบริหาร เป็นผู้นำองค์กร หรือแม้แต่สามารถพัฒนาธุรกิจส่วนตัวที่ตอบสนองพลวัตของสังคมโลกได้ โดยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาโครงงานวิศวกรรม (Senior Project) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ และต่อยอดโครงการบูรณาการเป็นวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งยังสามารถเทียบโอนรายวิชาที่เรียนล่วงหน้ามายังหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดการศึกษาตามแผนการเรียนที่โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษากำหนด จะสามารถย่นระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนได้วุฒิการศึกษาปริญญาโท จากเดิม 6 ปี เป็น 5 ปีได้ ซึ่งการเปิดสอนโครงการ 4+1 ครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่คณะบริหารธุรกิจมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างนักบริหาร  มืออาชีพที่เป็นผู้พัฒนา และขับเคลื่อนกลไกทางธุรกิจไปสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน”

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่