ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023

รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ Mechanical Engineering Research Asian Consortium (MERAC 2023) จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับ Faculty of Mechanical and Automotive Engineering Technology, Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) ประเทศมาเลเซีย Department of Mechanical Engineering, Manipal University Jaipur ประเทศอินเดีย (ออนไลน์) และ Department of Mechanical Engineering and Chemical Engineering, Universitas Muhammadiyah Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย (ออนไลน์) โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวเข้าร่วมประชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันในด้านวิชาการ งานวิจัย การแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจัยในระดับนานาชาติ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่