ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

คณะวิศวฯร่วมจัดประชุม ระบบบำบัดน้ำเสียประหยัดพลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมระบบำบัดน้ำเสียประหยัดพลังงาน DHS (Down-flow Hanging Sponge) โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น และบริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ บริษัท ไทยปาร์กเกอร์ ไรซิ่ง จำกัด จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วมงาน 70 คน

ภายในการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับ ระบบบำบัดน้ำไเสียประหยัดพลังงาน Down-flow Hanging Sponge: DHS ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียแบบประหยัดพลังงาน โดยได้พัฒนาต่อยอดมาจากทีมนักวิจัยของประเทศญี่ปุ่น มีจุดเด่น คือ ใช้การเติมอากาศโดยธรรมชาติ ไม่ต้องติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (aerator) ซึ่งนับเป็นเทคนิคที่ทำให้การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และ ค่าใช้จ่ายในการกำจัดตะกอนสลัดจ์ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบบำบัด น้ำเสียแบบใช้อากาศ (ระบบแอคติเวดเตดสลัดจ์) ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 50% อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่