ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ฯ

23 พฤศจิกายน 2562 อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เป็นวิทยากรเปิดโลกทัศน์ ให้แก่ทีมน้องๆ จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ว่าที่ “หน่วยบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร” และทีมพี่เลี้ยงจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมแกนนำเกษตรกร ที่เดินทางมาเข้าค่ายปฐมนิเทศที่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมนิสิต มก. ในชุดโครงการวิจัย TRP2 (สกสว.) และในช่วงบ่ายได้นำน้องๆ สู่สนามจริง นาแปลงใหญ่เขตหนองจอก…รู้จักและฝึกหัดขับ I-KIAM KU

โครงการ “ต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยระบบพี่เลี้ยงของหน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม : กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (สกสว.) ฝ่ายเกษตร”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยต้นแบบสู่เกษตรกร ผ่านตัวกลางคือ สถาบันอาชีวศึกษาในท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่ นำนักศึกษาอาชีวศึกษามาร่วมกันทำ Start up จัดตั้งเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ฝึกภาคปฏิบัติด้านการผลิตและการซ่อมบำรุงในพื้นที่ และให้บริการเป็นธุรกิจในรูปแบบ Service Provider ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยวิธีแบบนี้ เกษตรกรก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูง แต่ใช้วิธีเรียกใช้บริการจากหน่วยบริการนี้ ซึ่งก็คือบุตรหลานในพื้นที่นั่นเอง (ถือว่าบุตรหลานในพื้นที่เป็น Young Smart Farmer ที่มีศักยภาพสูงทางเทคโนโลยีแบบครบวงจร)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่