ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ฯ

23 พฤศจิกายน 2562 อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เป็นวิทยากรเปิดโลกทัศน์ ให้แก่ทีมน้องๆ จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ว่าที่ “หน่วยบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร” และทีมพี่เลี้ยงจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมแกนนำเกษตรกร ที่เดินทางมาเข้าค่ายปฐมนิเทศที่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมนิสิต มก. ในชุดโครงการวิจัย TRP2 (สกสว.) และในช่วงบ่ายได้นำน้องๆ สู่สนามจริง นาแปลงใหญ่เขตหนองจอก…รู้จักและฝึกหัดขับ I-KIAM KU

โครงการ “ต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยระบบพี่เลี้ยงของหน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม : กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (สกสว.) ฝ่ายเกษตร”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยต้นแบบสู่เกษตรกร ผ่านตัวกลางคือ สถาบันอาชีวศึกษาในท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่ นำนักศึกษาอาชีวศึกษามาร่วมกันทำ Start up จัดตั้งเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ฝึกภาคปฏิบัติด้านการผลิตและการซ่อมบำรุงในพื้นที่ และให้บริการเป็นธุรกิจในรูปแบบ Service Provider ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยวิธีแบบนี้ เกษตรกรก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูง แต่ใช้วิธีเรียกใช้บริการจากหน่วยบริการนี้ ซึ่งก็คือบุตรหลานในพื้นที่นั่นเอง (ถือว่าบุตรหลานในพื้นที่เป็น Young Smart Farmer ที่มีศักยภาพสูงทางเทคโนโลยีแบบครบวงจร)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่