ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

คณะวิศวฯ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ จัด สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ เช่น การจัดทำเอกสารกำหนดขอบเขตและรายละเอียดการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (Terms of Reference: TOR) การจัดการค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการ-งบอุดหนุน ตลอดจนข้อควรทราบสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยมี รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 9204 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 40 คน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่