ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 – 3 Huawei ICT Competition 2022-2023

ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภท Network Track และรองชนะเลิศอันดับ 3 ในประเภท Cloud Track จากการเข้าแข่งขันทักษะด้านเครือข่ายและคลาวด์ Huawei ICT Competition Thailand 2022-2023 จัดโดย Huawei ICT Academy Thailand ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในด้านเทคโนโลยี ให้พร้อมก้าวเข้าสู่สายอาชีพในภาคอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับภูมิภาค จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์
ในการแข่งขันดังกล่าว ทีมนิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันและสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ 2 รางวัล ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภท Network Track ได้แก่ ทีม ANNAREACHABLE
สมาชิกทีม ประกอบด้วย นายภาณุพงศ์ เจริญพร นายวรเมศ ผดุงเจริญ นางสาวสมฤทัย อ่อนอําไพ โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในประเภท Cloud Track ได้แก่ ทีม MMMiko
สมาชิกทีม ประกอบด้วย นายปพนธ์ ชุณหคล้าย นายธีรธัช พิศาลสินธุ์ นายแผ่นดิน ไล้เลิศ โดยมี อ.ดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่