ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
ทีมนิสิตคณะวิศว ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่นิสิตวิศวฯ มก. ทีม IDK IDK IDK ตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม ASEAN และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในรอบ Qualifyนิสิตคณะวิศวฯ ทีม ATTRA คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX)แคมฟิลมอบทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตคณะวิศวฯ สร้างอาคารหลังใหม่ อาคาร Green Buildingคณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 4 ล้านบาท พัฒนานวัตกรรมต้านภัยโควิด-19นิสิตวิศวฯ คอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand Cyber Top Students 2021นิสิตและอาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Awardบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษานิสิต ป.โท วิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล Conference Oral Best Paper

นิสิตและอาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award

นิสิตและอาจารย์ สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award ในสาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยายในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์ค่าความรุนแรงพื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (Analysis of the Intensity of Burned Areas from Sentinel-2 Satellite Imagery, Case Study of Doi Suthep-Pui National Park) ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายภูภัส ทองจับ น.ส.วันสิริ สุกสีนวล และ น.ส.อาทิตยา ยีบ๊ะ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.ดร.อนุเผ่า อบแพทย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ชมการนำเสนอย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=RfRXkQbXPGY

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่