ENG KU NEWS

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

บุคลากรคณะรับรางวัล

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี มอบรางวัลให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู โดยผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ปีการศึกษา 2562

รางวัลตำราดีเด่น มีผลงานตำราที่ได้รับรางวัลจำนวน  2  ผลงาน  ได้แก่

 1. ดร.วโรดม ตู้จินดา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผลงานตำราเรื่อง คู่มือนักพัฒนาไอโอที (IOT Developer Handbook)
 2. รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผลงานตำราเรื่อง หลักการวิศวกรรมระบบราง (Principles of Rail Engineering)

 รางวัลตำราดี มีผลงานตำราที่ได้รับรางวัลจำนวน 10 ผลงาน ได้แก่

 1. รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผลงานตำราเรื่อง กลยุทธ์การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์
 2. รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผลงานตำราเรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้าง II (Structural Analysis II)
 3. ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผลงานตำราเรื่อง การสำรวจ (Surveying)
 4. รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผลงานตำราเรื่อง มะเร็งคอนกรีต (Alkali Silica Reaction (ASR))
 5. รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผลงานตำราเรื่อง การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด (Wireless Communications with Limited Feedback)
 6. รศ.ดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผลงานตำราเรื่อง หลักการเรียนรู้ของเครื่อง (การเรียนรู้แบบมีผู้สอน) (Principles of Machine Learning (Supervised Learning))
 7. ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผลงานตำราเรื่อง กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์
 8. ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผลงานตำราเรื่อง Geometric Modeling และ เทคโนโลยี 3D เพื่อการผลิต (Geometric Modeling and 3D Technologies for Manufacturing)
 9. ผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผลงานตำราเรื่อง การฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน การออกแบบเชิงปฏิบัติ (Soil & Groundwater Remediation, Practical Design)
 10. ผศ.ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผลงานตำราเรื่อง การคำนวณและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย (Calculation and design for wastewater treatment plant)

รางวัลตำราชมเชย มีผลงานตำราที่ได้รับรางวัลจำนวน  2  ผลงาน  ได้แก่

 1. รศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผลงานตำราเรื่อง วิศวกรรมปฏิกิริยาหลายเฟส: แนวทางการศึกษารายกรณี (Multiphase Reaction Engineering : A Case Study Approach)
 2. รศ.ดร.วรฐ คูหิรัญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผลงานตำราเรื่อง Introduction to Functional Analysis

รางวัลการประกวดวีดิทัศน์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ปีการศึกษา 2562

 รางวัลวีดิทัศน์ดีเด่น ได้แก่ รศ.ดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผลงานวีดิทัศน์เรื่อง Generative Adversarial Network

รางวัลวีดิทัศน์ดี จำนวน 3 ผลงาน  ได้แก่

 1. รศ.ดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผลงานวีดิทัศน์เรื่อง ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการแบบไม่เชิงเส้น (Solutions of Nonlinear Equations)
 2. ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผลงานวีดิทัศน์เรื่อง วิทยาการคำนวณและการโปรแกรม (Computing and Programming)
 3. รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผลงานวีดิทัศน์เรื่อง การสั่นสะเทือนทางกล                           (MECHANICAL VIBRATION)

รางวัลวีดิทัศน์ชมเชย จำนวน  3  ผลงาน  ได้แก่

 1. รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผลงานวีดิทัศน์เรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้าง II (Structural Analysis II) 2. รศ.ดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผลงานวีดิทัศน์เรื่อง การเข้ารหัสประยุกต์ (Applied Coding)
 2. ผศ.ดร.ธนากร ฆ้องเดช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผลงานวีดิทัศน์เรื่อง คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields and Waves)

 รางวัลโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภทโครงการต่อยอด

          รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลที่ 2 ได้แก่ โครงการระบบรับงินอย่างชาญฉลาด (Smart Receipt System)  สมาชิกทีมประกอบด้วย  น.ส.บุษยมาศ เดชบำรุง ภาควิชาวิศวกรมวัสดุ น.ส.กมลรัตน์ กองหนู และ น.สนิตยา จูดลองตัน สำนักงานเลขานุการ

ประเภทโครงการใหม่

รางวัลที่ 1  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลที่ 2 : จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

 1. โครงการการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมโดยใช้ Virtual Reality สมาชิกทีมประกอบด้วย นายอนิวัฒน์ พุดโมต น.ส.จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์ และ น.ส.สหพร แบบประดับ สำนักงานเลขานุการ
 2. โครงการการบริหารจัดการที่จอดรถ ณ อาคารจอดรถคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมาชิกทีมประกอบด้วย นายอภิชัย มากมี น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์ และ น.สรัตนาพร ไขลี สำนักงานเลขานุการ
 3. โครงการการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สู่นิสิตและผู้ปกครอง สมาชิกทีมประกอบด้วย นายนรณฤต จันทวรรณ  นางจิตฤทัย เมาไธสง และ น.ส.ตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์ สำนักงานเลขานุการ
 4. โครงการระบบการบริหารจัดการรับฝากจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ สมาชิกทีมประกอบด้วย น.ส.ปวีณา ศรีรัตนะ น.ส.ปัณณพร ทงบรรดิษฐ และ น.ส.รัชนก นุชเจริญ วิทยาลัยการชลประทาน

รางวัลที่ 3 ได้แก่ โครงการ Lively Library สมาชิกทีมประกอบด้วย น.สพิมลวรรณ กฤษณพันธุ์ น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล และ น.ส.นลัทพร วิรัตน์กุล สำนักงานเลขานุการ

รางวัล Popular Vote  ผู้นำเสนอดีเด่น ได้แก่ น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์ สำนักงานเลขานุการ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่