ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

อาจารย์และนิสิตคณะ ได้รับรางวัลนวัตกรรม ม.เกษตรศาสตร์

อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ประเภทบุคลากรซีเนียร์

          รางวัลชมเชย ได้แก่  ผศ.ดร.สุชีลา พลเรือง ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และคณะ จากผลงาน เรือเก็บขยะลอยน้ำชนิดไอพ่น KU Trash Sweeper V3

ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพัสกร สอนประสาร นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  จากผลงาน นวัตกรรมวัสดุเชิงประกอบซีเมนต์ที่มีพลังสะสมรวมในการผลิตต่ำเป็นพิเศษสำหรับสถาปัตยกรรมสีเขียว โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ บริษัท เฌอร่า จำกัด มหาชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับนายพัสกร นับเป็นการได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นสมัยที่ 2 หลังจากเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ขณะศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายพศุตม์ บุญคั้นผล นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จากผลงาน เตาเผาอุณหภูมิสูงไมโครเวฟบ้านเชิงพาณิชย์ดัดแปลง โดยมี รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ และ ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          รางวัลชมเชย ได้แก่ นายธรรนิตย์ ศิริธรรม นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จากผลงาน เครื่องตรวจจับปลวกอัจฉริยะ  โดยมี รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวทาวิณี เจรจา และนางสาวอภัสรา วิเศษวงษา ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จากผลงาน Utilization of Municipal Solid Waste (MSW) Fly ash in Fiber Reinforced Cement Composite โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ บริษัท เฌอร่า จำกัด มหาชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับการแข่งขันในระดับปริญญาตรีครั้งนี้ นับเป็นการได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นสมัยที่ 2  ของทีมนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ หลังจากการแข่งขันครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2559 ซึ่งทีมนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเช่นเดียวกัน

 

 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทบุคลากรซีเนียร์

          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากผลงาน FENTO หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

ผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับรางวัลดังกล่าว ในพิธีที่จะจัดขึ้นในงานเกษตรแฟร์ เดือนมกราม 2564

(ที่มา: หน่วยสนับสนุนการวิจัยแลันวัตกรรม งานบริการวิชาการและวิจัย)

****************************

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่