ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

รับมอบประตูกั้นชานชาลารถไฟฟ้า

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามรับมอบ ประตูกั้นชานชาลารถไฟฟ้า (Platform Screen Door : PSD) เพื่อใช้ในการศึกษา ร่วมกับ นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ อาคาร CNC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประตูกั้นชานชาลารถไฟฟ้า (PSD) เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่าง ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนให้กับนิสิตคณะวิศวฯ และใช้ในการผลิต บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านรถไฟฟ้าออกสู่ตลาด ตลอดจนเพื่อสร้างแรง บันดาลใจด้านงานวิจัยและพัฒนาให้กับนิสิตอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่