ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

จำแบ่งปันความรู้จากเพื่อน..สู่เพื่อน

จำแบ่งปันความรู้จากเพื่อน..สู่เพื่อน

สำนักงานเลขานุการ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้จากเพื่อน…..สู่เพื่อน ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ เรื่อง “เราจะเริ่มต้นทำกิจกรรม COP กันอย่างไร” ขึ้น   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์   โดยมี ผศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มคนที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความชำนาญในเรื่องนั้นๆ ให้มากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมฟัง จำนวน 46 คน

การจัดโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนในช่วงพักกลางวัน โดยมีบุคลากรคณะฯ ผู้เข้ารับการอบรม การดูงาน หรือผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันของบุคลากรภายในคณะฯ

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่