ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
บุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวันผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ กับ Tunghai University ไต้หวัน

ข่าววิศวกรรมศาสตร์

  • นักเรียนเข้าฝึกงานวิศวกรรมการบิน

ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม-เมษายน 2559 นิสิตและนักวิจัยหน่วยวิจัยโครงสร้างอัจฉริยะและระบบควบคุมอัตโนมัติ (iSAAC LAB) ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิศวกรรมการบิน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น วัสดุ คอมโพสิท โครงสร้าง และการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี จำนวน 6 คน ณ อาคารชูชาติกำภู

  • ฝึกภาคสนามการสำรวจ

คณาจารย์ภาควิศวกรรมโยธา นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 รวม 80 คน ลงพื้นที่ฝึกภาคสนามการสำรวจ (Survey Camp) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 ณ เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

  • วิศวบริการ พี่วิศวฯ ส่งต่อความรู้ให้น้องใหม่

นิสิตชุมนุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการวิศวบริการ ครั้งที่ 27 ขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแนะแนวการเรียนรู้และปูพื้นฐานความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม เคมีทั่วไป และฟิสิกส์ โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ

 

  • นิสิตวิศวฯ การบินและอวกาศ ดูงานอากาศยาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส และอาจารย์ ดร.วิศว์ ศรีพวาทกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ นำนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คน เดินทางศึกษาดูงานด้านการบินและอากาศยาน ณ บริษัท Loyang Industrial Estate บริษัท Pratt & Whitney-Singapore ศูนย์ Seletor Aerospace Park และบริษัท Roll-Royce จำกัด ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมี ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่เข้าชมให้การต้อนรับ พร้อมนำชมและให้ความรู้ด้านอากาศยาน รวมทั้งการนำนิสิตชั้นปีที่ 1 โครงการ นานาชาติร่วม 2 ปริญญา ศึกษาดูงานเทคโนโลยีอวกาศและอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอากาศยาน ณ Triumph Aviation Services Asia จังหวัดชลบุรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 การศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และให้นิสิตได้มีโอกาสได้รับทราบถึงแนวทางการทำงานด้านอากาศยานอีกด้วย

  • สืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ในชื่อว่า ครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ บริเวณอาคารชูชาติ กำภู ภายในงานได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำเพื่อพระพุทธรูป รดน้ำรูปเหมือนหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำรถบุปผชาติพร้อมด้วยเทพีสงกรานต์ และขบวนนิสิต บุคลากร ร่วมประกวดในขบวนแห่งานสงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่ง บางเขน จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้รูปแบบงานสงกรานต์สร้างสรรค์ ยึดมั่นประเพณี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่รถบุปผชาติ ประจำปี 2559 และรางวัลชมเชยเทพีสงกรานต์

 

  • อบรมพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI)

งานแผนและประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ จัดอบรมในโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ครั้งที่ 5 ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ภายใต้หัวข้อเรื่อง การสร้างกระบวนการคิดสำหรับผลงานสร้างสรรค์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเป็นวิทยากร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 46 คน

  • อบรมภาษาอังกฤษ

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2559 สำนักงานเลขานุการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ โดยมีอาจารย์จิม แบลค อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้ฝึกสอนนั้น เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วยการแนะนำตัว (Self-Introduction) การแนะนำหน่วยงาน (Job-Introduction) การอธิบาย-เล่าเรื่อง (Story-Telling) การบอกเส้นทางอาคารต่างๆ ของคณะฯ (Direction) การรับโทรศัพท์ (Answering Phone Call) และการสนทนาอย่างง่าย (Easy Conversation) โดยมีบุคลากรสำนักงานเลขานุการและภาควิชาต่างๆ เข้าร่วมอบรม ณ อาคารชูชาติ กำภู รวมจำนวน 37 คน

  • มหาวิทยาลัยไต้หวันเยี่ยมวิศวฯ คอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Taipei University of Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย พร้อมหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานวิจัย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559

  • อาจารย์จากญี่ปุ่นเยี่ยม iSAAC LAB

อาจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หัวหน้าห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยโครงสร้างอัจฉริยะและระบบควบคุมอัตโนมัติ (iSAAC LAB) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมผลงานและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ เมื่อเร็วๆ นี้

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่