ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

คณะวิศวฯ มก. – หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมหาแนวทางถ่ายทอดนวัตกรรมด้านการเกษตร

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน และมี ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชี้แจงเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตร เช่น รถหย่อนกล้าข้าว เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์พืช หุ่นยนต์สามมิติดูแลแปลงเกษตรกรรม และหุ่นยนต์กำจัดวัชพืช เป็นต้น รวมทั้งการหารือถึงแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมด้านการเกษตรสู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมหารือดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

จากการประชุมหารือดังกล่าว จะนำไปสู่ความร่วมมือการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรระหว่างงคณะวิศวฯ มก. และสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

   

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่