ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวฯ มก. – หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมหาแนวทางถ่ายทอดนวัตกรรมด้านการเกษตร

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน และมี ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชี้แจงเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตร เช่น รถหย่อนกล้าข้าว เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์พืช หุ่นยนต์สามมิติดูแลแปลงเกษตรกรรม และหุ่นยนต์กำจัดวัชพืช เป็นต้น รวมทั้งการหารือถึงแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมด้านการเกษตรสู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมหารือดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

จากการประชุมหารือดังกล่าว จะนำไปสู่ความร่วมมือการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรระหว่างงคณะวิศวฯ มก. และสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

   

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่