ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

นิสิตวิศวฯ รับทุนเรียนดี บมจ.บางจากปิโตรเลียม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ กรรมการฝ่ายกิจการนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี นำนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน เข้ารับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556  จำนวน 3 ทุนมูลค่าทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) จากคุณวิชียร อุษณาโชติ  กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก โดยนิสิตได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ นายวรดนย์  วรรุตม์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  นายนิพิฐ  โพธิสุรินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และนางสาวนวพรรษสรณ์  พงษ์พานิช  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่