ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ดูงานระบบประกันคุณภาพ

            คณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 คน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ ประจำปี 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เพื่อนำประโยชน์ที่ได้จากการดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) มาปรับใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพได้อย่างเหมาะสมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวัด วิเคราะห์ การปรับปรุงผล การดำเนินการ และการจัดการความรู้

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่