ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

นิสิตแลกเปลี่ยนวิศวกรรมวัสดุ

นิสิตแลกเปลี่ยนวิศวกรรมวัสดุ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ โดยในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2558 ได้มีนิสิตจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 3 คน คือ Mr.Corentin FOSSATI Mr.Johan DAEMS Mr.Pol BEIYST และ Mr. Jocelyn CALVEZ จาก Department of Materials, School of Engineering, ENSIL, Limoges, France ได้เข้าฝึกงานและร่วมทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการของภาควิชา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 28 สิงหาคม 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ เลิศสิริกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่