ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

คณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอน-เมนทอล เทคโนโลยี จำกัด โดยมี ศ.ดร.วันชัย  ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามร่วมกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอน-เมนทอล เทคโนโลยี จำกัด และมี รศ.ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย น.ส.วนิดา วงษาลาภ กรรมการบริหาร ร่วมลงนามเป็นพยาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธี

ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการผ่านความร่วมมือการวิจัยและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา โดยสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรต่อการดำเนินการวิจัย  รวมทั้งการสนับสนุน อาจารย์ นิสิต และบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในการศึกษา ให้ความรู้รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรต่อการดำเนินการวิจัย ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

ภายหลังแล้วเสร็จพิธีลงนามผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานได้เข้าเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมีคณาจารย์ภาควิชาและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่