ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

อาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566

อาจารย์ นิสิต และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2566 ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จาก ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานมอบรางวัล โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล

ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โดมแอร์หน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

ประเภทบุคลากรซีเนียร์ อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานระบบอากาศยานไร้คนขับสมรรถนะสูงเพื่อการสํารวจระยะไกลและจัดการพื้นที่

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และคณะ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเครื่องดูดละอองฝอยกำลังสูงทางทันตกรรม

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน รศ. ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมเส้นใยที่ผลิตจากเถ้าลอยที่มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทดแทนเส้นใยจากแร่ใยหินและตอบโจทย์ BCG Economy Model

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน รศ. ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และคณะ

ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน 45 ปี

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการพัฒนาของเหลือจากการผลิตประดุกอบกรอบเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำจากก้างปลาและหัวปลาดุกในชุมชน

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผศ. ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ผลงาน เครื่องสูบลมพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และคณะ

ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ผลงาน นวัตกรรมวัสดุชีวภาพขั้นสูงสําหรับงานพิมพ์สามมิติ

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นางสาวกานต์ธิตา ศีติสาร ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และคณะ

รางวัลชมเชย ได้แก่ผลงาน

  1. คอนกรีตพรุนจีโอโพลิเมอร์ผสมเสร็จผสมซีโอไลต์สำหรับระบบการระบายน้ำและกระบวนการผลิต

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นางสาวภคมณ กิตติสยาม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และคณะ

  1. ระบบขายตั๋วออนไลน์ผ่านบล๊อกเชน (A Blockchain-Based Ticket Sales Platform)

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นางสาวพัชราภรณ์ สมบัติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะ

  1. นวัตกรรรมการบ่มด้วยการเกิดคาร์บอเนชั่นของวัสดุเชิงประกอบซีเมนต์ที่ปราศจากการใช้

พลังงานในการบ่มสำหรับสถาปัตยกรรมสีเขียว (Innovative carbonation of fiber reinforced

cement composite with zero embodied energy curing for the green architecture)

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นายพัสกร สอนประสาร ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงาน การใช้ประโยชน์จากถ่านชีวภาพเป็นวัสดุผสมและวัสดุซีเมนต์เสริมในวัสดุซีเมนต์เชิงประกอบที่ยั่งยืน (Utilization of biochar as an admixture and a supplementary cementitious material in the sustainable cement composite)

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นางสาวปัทมพร เกียงแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และคณะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ผลงาน ผลของวัสดุคู่เชื่อมประสานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระบบของเถ้าลอยที่มีต่อสมบัติของวัสดุซีเมนต์เชิงประกอบ(Effect of eco-friendly binary binder system of fly ash on properties of cement composite)

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นางสาวจิดาภา เลื่อมสำราญ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และคณะ

 

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่