ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

ทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023

ทีมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กวาดรางวัลในเวที KU Hackathon 2023 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เน้นการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย เป็นเวทีให้นิสิตจากหลายสาขาได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแนวคิดและโครงการต่าง ๆ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และที่ปรึกษาทีม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม-24 พฤศจิกายน 2566 ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์

นิสิตผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมภัยพิบัติระดับหมอรำ จากผลงาน ChomromKU สมาชิกทีม ประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ได้แก่ นายโภคิน วัฒนพิทักษ์ นายธนาธิป สุวรรณโคตร นายภูมิธรรม รัตนะรัต และนายกลวัชร รู้ปัญญา และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ น.ส.อภิญญา สุทธิโสภาอาภรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Memo จากผลงาน KU Assistant สมาชิกทีม ประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ นายชนาธิป พูลสวัสดิ์  และนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายพชรพล ราชสภา นายวรกร โฆษิตโภคิน และนายณฐพล พลนาการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ปี 6  จากผลงาน NisitKU App / KU Credits สมาชิกประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายนพรุจ ศรีพงษ์พันธุ์กุล นายรวิชญ์ พยัคฆวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายชนาวิทย์ เตชมณีกร และนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ น.ส.พรชนก จิรดำรงกุล

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม HackBthon จากผลงาน NisitKU App  สมาชิกทีม ประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายคริษฐ์ธร บำรุงพิพัฒนพร และนายนิธิศรัฎฐ์ พุฒิภาพงศ์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ น.ส.ณัชชิภาพิชญ์ เสฏฐิธนาโชติ

(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / ภาพประกอบจาก Facebook KU Tech)

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่