ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

อาจารย์คณะรับรางวัลนักวิจัย-รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จาก ดร.ดำรงค์  ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนอธิการบดี และ รศ.ดร.สุดเขตต์ นาคเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมี อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานฯ  ในพิธีมอบรางวัลที่จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มก. โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  • ศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้มีค่า h-index สูงสุด (กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: วิทยาศาสตร์กายภาพ
  • ผศ.ดร.ปัญญาวุธ จิรดิลก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star)

และรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประกอบด้วย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย
ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์
รศ.ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์
ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล
รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.ปวีนา ประไพนัยนา
รศ.ดร.อนุสรณ์ สืบสาย
ศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์
ศ.ดร.อรรถศักดิ์ จารีย์
รศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย
ศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล
ผศ.ดร.วลีพร ดอนไพร
ศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
ศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช
ศ.ดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐศรีนพคุณ
รศ.ดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา
อาจารย์ ดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
รศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ
รศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
รศ.ดร.อดิชัย พรพรหมินทร์
รศ.สุรชัย ลิปิวัฒนาการ
ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รศ.ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์
รศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล
รศ.ดร.สมหญิง ไทยนิมิต
รศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ
ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
รศ.ดร.มิติ รุจานุรักษ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ
รศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน
ผศ.ดร.ปัญญาวุธ จิรดิลก
ศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร
รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
รศ.ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์
ผศ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ
รศ.ดร.อรทัย จงประทีป
รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ
ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ
รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี
รศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
รศ.ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม
ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง
รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี
รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์
ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่